Llicència de parcel.lació, reparcel · lació, agregació o segregació

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Té per objecte la parcel.lació, agrupació i / o segregació de parcel.les, en tot tipus de sòl, d'acord amb les condicions urbanístiques marcades pel planejament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació
  • Llei 6 / 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
  • Llei 6 / 1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions
  • NN.SS. del PGOU vigents
  • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
  • Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al Desenvolupament i Aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud signada pel sol.licitant o el seu representant autoritzat
Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000
Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 on es situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels plans d'ordenació vinculats.
Descripció dels límits i superfícies de les finques inicials i de les finques resultants, signada pel promotor i pel tècnic, per triplicat i visat pel Col.legi Professional corresponent.
Plànol acotat de la finca actual amb indicació de la superfície, signat pel promotor i pel tècnic, per triplicat i visat pel Col.legi Professional corresponent.
Memòria en la qual es fa referència al Pla que estableix les condicions de la parcel.lació, es descriu la finca a parcel, es justifica jurídica i tècnicament l'operació de parcel.lació i es descriuen les parcel les resultants, amb expressió de la seva superfície, referència cadastral i emplaçament .
Certificat de domini i estat de càrregues de la finca objecte de parcel.lació, expedit pel Registre de la Propietat. Si la finca o finques no consten matriculades, s'indicarà aquesta circumstància, S'acompanyarà el títol que acrediti el domini i s'assenyalarà la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació llindar i extensió.
Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

Requisits

Ser propietari del sòl

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari del sòl

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local