Llicència d'obra major urbana

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Té per objecte autoritzar els actes relatius a sòl urbà dels referits en l'article 2 de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística de la CAIB.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició i de modificació. En el cas necessari, es demanarà com a documentació a aportar, un informe previ de Carreteres, Costes, Patrimoni, etc.

Llistat de normatives

 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal lació per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat
 • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques
 • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 • Llei 6 / 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
 • Llei 6 / 1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions
 • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
 • NN.SS. del PGOU vigents
 • Normes d'Ordenació del Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM)
 • Ordenança fiscal sobre construccions, instal lacions i obres del municipi del Felanitx
 • Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques del municipi de Felanitx
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
 • Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
 • Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al Desenvolupament i Aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
 • Reial Decret Llei 1 / 1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.
 • Reial Decret Llei 3 / 1980, de 14 de març, sobre Creació de Sòl i Agilitació de la Gestió Urbanística
 • Resolució no. 308/05 d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud i presentació del projecte segons el seu tipus
Fotocòpia DNI / NIF
Fotocòpia últim rebut pagat IBIS
Contracte i fiança del MAC Insular (requisits de l'art. 9 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'ús de l'Illa de Mallorca)
Dues fotografies del solar o de l'estat actual de l'edifici
Full d'encàrrec d'obra del mestre d'obres (facilitada per l'Ajuntament)
Rebut de l'IAE, document de Qualificació Empresarial i declaració jurada
Fotocòpia de l'escriptura del solar
Qüestionari d'estadística del Ministeri d'Habitatge
Nomenament de l'aparellador o arquitecte tècnic (en cas d'execució)
Document assumint la direcció de l'obra pel tècnic redactor del projecte
Informe del Col.legi d'Arquitectes
Tres còpies del projecte visades pel Col.legi corresponent
Dues còpies del projecte de telecomunicacions
Dues còpies de l'estudi de seguretat
Sol.licitud d'ocupació de via pública, si s'escau
Autoliquidació de la taxa de llicència urbanística al lliurament de la documentació
Autoliquidació de l'ICIO amb l'aprovació de la llicència.

Requisits

En cas d'empresa o associació, ostentar la representació de la mateixa

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'empresa o associació, ostentar la representació de la mateixa

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia