Tramitació Electrònica

Iniciar tràmit

Llicència d'Obra Menor urbana

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Realització d'obres d'escassa entitat constructiva que no impliquin modificació de paràmetres urbanístics substancials, com a substitució de fusteria, envans, modificacions d'ús, les curtes d'arbrat, tanques, tancaments, ...

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En cas necessari, es demanarà com a documentació a aportar, un informe previ de Carreteres, Costes, Patrimoni, etc.

Llistat de normatives

  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
  • Llei 6 / 1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions
  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Ordenança fiscal sobre construccions, instal lacions i obres del municipi del Felanitx
  • Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques del municipi de Felanitx
  • Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància
Fotocòpia del DNI / NIF del promotor
Pressupost detallat de les diferents partides de l'obra i els seus respectius preus
Fotocòpia de l'últim rebut pagat de l'IBI
Declaració jurada corrent de cotització a la Seguretat Social
Full d'encàrrec d'obra del mestre d'obres i el promotor
Pla de prevenció de riscos laborals
Plànol de situació
Sol.licitud d'ocupació de via pública, si s'escau
Autoliquidació de la taxa de llicència urbanística al lliurament de la documentació
Autoliquidació de l'ICIO l'aprovació de la llicència

Requisits

En cas d'empresa o associació, ser el representant de la mateixa

Plaç màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

En cas d'empresa o associació, ser el representant de la mateixa

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia