Pròrroga d'una llicència d'obra major

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Té per objecte obtenir un termini afegit en la llicència atorgada per a la realització d'una obra major.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques del municipi de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general normalitzada
Còpia de la llicència d'obra la pròrroga es demana

Requisits

Ser el titular de la llicència o ser el promotor de l'obra

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser el titular de la llicència o ser el promotor de l'obra

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia