Sol licitud de canvi de domicili fiscal

Té per objecte la comunicació a l'Ajuntament del canvi de domicili d'una persona física o jurídica per la seva constància a efectes fiscals.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud, indicant el nou domicili
DNI (en cas de persones físiques)
CIF (en cas d'empreses)

Requisits

Ser subjecte passiu de les corresponents relacions tributàries

Requisits

Ser subjecte passiu de les corresponents relacions tributàries

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització domicili

Organisme responsable

Tresoreria i Gestió Econòmica i Tributària

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia