Certificat d'antiguitat de l'edificació

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Certificació en què es descriu l'edificació existent en una parcel urbanística i la seva antiguitat. Sol demanar a fi de procedir a la inscripció registral d'un edifici o bé per canviar d'acord amb la divisió horitzontal realment existent.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Hi ha diversos terminis: 3 mesos per a l'aprovació inicial; 15 dies per a la informació pública; 3 mesos per al'aprovació definitiva

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Referència cadastral (document cadastre o darrer rebut IBI)
Documentació acreditativa de la propietat o la seva representació
Plànol de situació de l'edificació
Acreditació de finalització de l'edificació

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia