Certificat d'antiguitat en sòl rústic

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Obtenir un certificat que acrediti l'antiguitat d'una edificació o construcció situada en sòl rústic.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 6 / 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació) fotocòpia
Fotocòpia últim rebut pagat IBI
Escriptura de la parcel
Plànol de situació amb la referència cadastral
Fotografies
Nota registral de la primera inscripció de la finca
Fotocòpia del pla de disseminats de 1990, del Cadastre
Fotoplano de l'any 1956 (en cas de sol licitud del certificat per a la realització d'un projecte de reforma de l'edificació)
Fotoplano de l'any 1963 (en cas de sol licitud del certificat per a la realització d'un projecte de reforma de l'edificació)
Fotoplano de l'any 1984 (en cas de sol licitud del certificat per l'obtenció d'una cèdula d'habitabilitat)

Requisits

Ser propietari de l'edificació

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari de l'edificació

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia