Certificat per a la obtenció de cèdula d'habitabilitat de carència

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Obtenir la cèdula d'habitabilitat per a edificis i immobles construïts abans de data determinada.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Documentació acreditativa de la propietat o la seva representació
Fotografia actual de l'exterior de l'edificació
Referència cadastral (acreditada amb document cadastral o últim rebut de l'IBI)
Plànol de situació de l'edificació sobre la cartografia del pla general
Plànol de l'edificació actual
Acreditació de finalització de l'edificació mitjançant certificat del Cadastre, del Registre de la Propietat o qualsevol altre document públic
Declaració que l'edificació no ha estat objecte de cap de les obres assenyalades en el punt a) de l'art. 8 del Decret 145/97 de 21 de novembre (BOCAIB núm 151)

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia