Tramitació Electrònica

Iniciar tràmit

Certificat d'empadronament

Tenen per objecte demanar el certificat que acrediti el domicili en el qual habita la persona en qüestió.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas es pot assignar una autorització original i fotocòpia del seu document acreditatiu. Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró es demanarà el certificat i la resolució (no es realitza al moment, triga entre 1 i 3 dies)

Llistat de normatives

  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx
  • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals
  • Resolució de 4 de juliol de 1997, per la qual de la presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró Municipal

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE
Menors:
Llibre de família
Certificat de naixement del menor o document acreditatiu

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Plaç màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Població. Per altres tràmits aneu a: ajfelanitx.eadministracio.cat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia