Tramitació Electrònica

Iniciar tràmit

Certificat de convivència

Té per objecte demanar un certificat que acrediti la convivència entre dues persones.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas pot signar una autorització (original) i fotocòpia del seu document acreditatiu. Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró municipal demanar la resolució, no és en l'acte, triga entre 1 i 5 dies.

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx
  • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE: document d'identificació
Llibre de família, certificat de naixement del menor o document acreditatiu (en cas de menors)

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Plaç màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia