Certificat de convivència

Té per objecte demanar un certificat que acrediti la convivència entre dues persones.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT !!!!!!!: D'acord amb la vigent normativa padronal (BOE 02.05.2020 núm. 122)) i la Llei de protecció de dades de caràcter personal(art.6.1) és necessari aportar autorització de les persones empadronades en el domicili per poder expedir un certificat amb les seves dades. En cas de menors, es necessari autorització d'un dels pares. Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas pot signar una autorització (original) i fotocòpia del seu document acreditatiu. Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró municipal demanar la resolució, no és en l'acte, triga entre 1 i 5 dies. Podeu davallar el FORMULARI D'AUTORITZACIÓ del següent enllaç i dur-ho emplenat i SIGNAT el dia que tingueu CITA PRÈVIA: http://felanitx.org/web/wp-content/uploads/2020/09/Model-peticio-Certificat-Convivencia.pdf

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx
  • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals
  • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE: document d'identificació
Llibre de família, certificat de naixement del menor o document acreditatiu (en cas de menors)

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Plaç màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia