Alta del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar l'alta de ciutadans en el Padró Municipal d'Habitants.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Estrangers comunitaris: passaport o document acreditatiu del seu país. Estrangers no comunitaris: passaport o NIE vigent

Llistat de normatives

  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

ALTES:
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)
Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en cas de no ser el titular autorització d'aquest i fotocòpia del seu document acreditatiu.
Llibre de família en el cas de sentència judicial fotocòpia de la mateixa
Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat
ALTA PER NAIXEMENT:
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació) dels pares (cal que compareguin tots dos)
Llibre de família

Requisits

Ser resident del municipi

Plaç màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia