Baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants

Té per objecte donar de baixa per ofici a les persones inscrites al Padró Municipal d'Habitants que ja no resideixen al municipi, el tràmit o demanarà la persona titular o arrendatària de l'habitatge.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la presidenta de l'institut nacional d'estadística i del director general de cooperació territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró Municipal

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud de baixa
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)
Contracte d'arrendament (en cas de ser arrendatari de l'habitatge)
Escriptura de compravenda (en cas de ser titular de l'habitatge)

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Baixa en el Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia