Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar el canvi de domicili al padró municipal d'habitants.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE
Sol licitud de canvi de domicili firmada per tots els majors de 18 anys, o per un dels membres de la unitat familiar
Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en el cas de no ser el titular autoritzat fotocòpia del seu document acreditatiu
Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat

Requisits

Ser resident del municipi

Plaç màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització domicili

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia