Inscripció o renovació al Padró Municipal d'Habitants d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent

Té per objecte renovar la inscripció padronal d'estrangers no comunitaris.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR La renovació es farà cada dos anys

Llistat de normatives

  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4 / 2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
  • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Permís de residència en vigor (en cas de caducitat, presentar sol.licitud de renovació o passaport en vigor, en cas de menors, haurà de comparèixer el pare, la mare o el tutor legal i aportar document identificatiu tant del menor com del representant)

Requisits

Ser resident del municipi

Plaç màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Renovació de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Immigració, Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia