Sol.licitud de comptador

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Obtenir la llicència per a la connexió amb la presa d'aigua potable d'un immoble unifamiliar, una comunitat de propietaris, una obra o un local comercial.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Una vegada presentada tota la documentació serà informada pels tècnics competents, posteriorment serà aprovat per la Junta de Govern Local i finalment notificat al promotor.

Llistat de normatives

  • Decret 55/2006 de 23 de juny que estableix el sistema de mesures per a la instal.lació obligatòria de comptadors individuals, fontaneria de baix consum i estalviadors d'aigua
  • Ordenança del servei d'abastament d'aigua potable
  • Resolució del director general d'Indústria de 29 de gener de 2010 per la qual s'aproven les Normes per a les companyies subministradores d'aigua sobre connexions i comptadors per al subministrament d'aigua en els edificis des d'una xarxa de distribució

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica, indicant: tipus de propietat la connexió es demana, dades del titular, informació cadastral i de localització de la propietat.
Comptador d'obra:
NIF del promotor
Fotocòpia de la llicència d'obra expedida per l'ajuntament
Còpia de l'últim rebut de contribució (IBI)
Escriptura de propietat
Permís d'instal lació (en cas d'activitat)
Dades bancàries, per a domiciliar els rebuts trimestrals
Plànol de situació
-El termini de la llicència del comptador d'obra és vàlid fins que finalitzin les obres o les pròrrogues.
Comptador definitiu:
DNI del promotor
Cèdula d'habitabilitat o certificat final d'obra expedit per l'ajuntament
Butlletí d'indústria segellat per la conselleria
Fotocòpia de l'últim rebut de contribució (IBI)
Escriptura de propietat
Autorització del propietari, en cas que sigui un local comercial
Dades bancàries, per a domiciliar els rebuts trimestralment
Plànol de situació
-Si el titular de l'immoble és una comunitat de propietaris s'haurà de presentar:
Llibre d'actes on consti la constitució de la comunitat (fotocòpia)
CIF (fotocòpia)
DNI de l'administrador (fotocòpia)

Requisits

Ser titular de la propietat la connexió es demana

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Ser titular de la propietat la connexió es demana

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local