Sol.licitud de connexió a la xarxa de sanejament

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Permís per a la construcció d'un conducte que reculli les aigües brutes i pluvials des del peu del baixant i les condueixi fins al clavegueram públic o un altre clavegueró de propietat particular.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram del municipi de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud d'embornal, que incorpora croquis de la connexió i autorització del titular del clavegueró longitudinal
Plànols acotats a escala de la xarxa de desguassos interiors de l'edifici en planta i alçada

Requisits

Particular que ho necessiti per al seu domicili o constructors d'edificis

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Particular que ho necessiti per al seu domicili o constructors d'edificis

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Residus, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local