Nova inscripció, renovació o modificació en el registre d'entitats ciutadanes

Té per objecte que les associacions municipals i ciutadanes constin inscrites en el registre municipal, així com la renovació de la mateixa o possibles modificacions de dades.

Destinataris

Associacions

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei Orgànica 1 / 2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació
  • Reglament de participació ciutadana
  • Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat per acord plenari de dia 25 novembre 2004

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general
CIF
Còpia dels estatuts de l'entitat adaptats a la llei 1 / 2002 o normes de funcionament vigents
Membres i càrrecs de la Junta Directiva
Certificat del secretari especificant el nombre de socis inscrits en el moment de fer la sol licitud
Adreça social, adreça postal i telèfon de l'entitat
Memòria d'activitats (en cas d'associacions que no siguin de nova creació)

Requisits

Associació legalment constituïda i amb els estatuts adaptats a la Llei 1 / 2002

Plaç màxim per a la resolució

2 mes

Requisits

Associació legalment constituïda i amb els estatuts adaptats a la Llei 1 / 2002

Plaç màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció a entitats ciutadanes o actualització de dades

Organisme responsable

Participació Ciutadana

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Entitats

Òrgan competent per a resoldre

Batlia