Petició de reparació d'elements en la via pública

Demanar als serveis municipals la reparació d'algun element de la via pública que resulti malmès o inutilitzat (clavegueres, semàfors, vorades i voreres, ...)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica
Si el ciutadà ho troba necessari pot presentar un fotografia

Requisits

Ser interessat, segons els termes de l'art. 31 de la Llei 30/92

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser interessat, segons els termes de l'art. 31 de la Llei 30/92

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de la petició

Organisme responsable

Obres i Serveis

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Iniciatives, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia