Denúncies i reclamacions en assumptes de consum

Presentació d'una denúncia per un assumpte relatiu a consum davant la Direcció General de Consum, que emetran un laude arbitral amb el mateix efecte executiu que una sentència judicial.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 1 / 1998 de 10 de març de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Full de reclamació, queixa o denúncia
Document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura ...)

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Denúncia presentada

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Consum, Iniciatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Consum