Cessió de l'explotació de béns de D.P.M.T.

L'Administració concedeix l'ocupació dels béns de domini públic maritimoterrestre estatal amb obres o instal.lacions no desmuntables.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 22/1988, de 22 de juliol, de Costes
  • Ordre Ministerial de 8 de novembre de 1985, per la qual s'aprova el plec de condicions generals per a concessions demanials
  • Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per a Desenvolupament i Execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes
  • Reial Decret de 24 de juliol de 1889, pel qual s'aprova el Codi Civil

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud, en cas d'iniciar a instància d'interessat
Identificació de la zona de domini públic maritimoterrestre a ocupar o utilitzar, amb precisió de la seva ubicació exacta i extensió
Justificació de la necessitat d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per la naturalesa de les instal.lacions o activitats
Tres exemplars del projecte bàsic o, si s'escau, del projecte de construcció. El projecte bàsic, que haurà d'estar subscrit per tècnic competent, contindrà els següents documents: memòria justificativa i descriptiva, que ha de contenir una declaració expressa que es compleix el que disposa la Llei de Costes i altres normes específiques d'aplicació; plànols de situació, a escala convenient d'emplaçament, amb representació de la delimitació i de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 amb la classificació i usos urbanístics de l'entorn; topogràfic de l'estat actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en què es representin les instal.lacions i obres projectades, que inclourà la delimitació i la superfície a ocupar o utilitzar en el domini públic maritimoterrestre, d'alçats i seccions característiques, quan siguin necessaris per a la seva definició, amb la geometria de les obres i instal.lacions, informació fotogràfica de la zona; pressupost.
Estudi econòmic-financer.
Acreditació de la constitució de la fiança provisional i del pagament de la taxa corresponent al examen del projecte.
Avaluació prèvia dels efectes sobre el domini públic maritimoterrestre, si les activitats projectades poden suposar una alteració important del mateix, juntament amb una previsió de mesures correctores.
Aportació d'un estudi bàsic de la dinàmica litoral, si es preveuen actuacions al mar oa la zona maritimoterrestre.
Aportació d'un estudi d'impacte ambiental, si la normativa ho exigeix.

Requisits

Informe previ

Plaç màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Informe previ

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Concessió d'utilització de béns de domini públic maritimoterrestre

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Medi ambient, Pesca, Territori

Òrgan competent per a resoldre

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí