Canvi de titularitat del permís d'instal lació d'activitats permanents

Tramitar el canvi de titularitat del permís d'instal lació d'una activitat permanent.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-Instància sol.licitant el canvi de titularitat
-DNI de l'anterior i nou titular
-Si el sol.licitant és persona jurídica, adjuntar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i acreditació de la representació.
-Escriptura de la propietat del local, contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre document que acrediti de forma fefaent la seva disponibilitat.
-Declaració jurada de l'anterior titular, en el que deixi constància que no s'han efectuat modificacions substancials en l'activitat.
- Document acreditatiu de pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, d'acord amb les quanties mínimes de la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006, de 17 d'octubre.
-Acta d'inspecció favorable emesa per OCA per als locals de pública concurrència indicats a la ITC-BT-28 del REBT. (Si escau)
-Superfície útil de l'activitat
-Justificant d'ingrés de la taxa Dipositaria Municipal.
-Fotocòpia del permís d'instal lació

Requisits

Plaç màxim per a la resolució

1 mes

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Canvi de titular

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local