Expedient de denúncia per infracció d'ordenances municipals

Té per objecte tramitar la denúncia, sigui d'ofici oa instància de particular, presentada a causa de la infracció de qualsevol ordenança municipal.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora (BOIB 21, de 17 de febrer de 1994)
  • Ordre inadequada

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància general denunciant els fets i demanant la intervenció dels serveis municipals, en cas de denúncia a instància de particular
Documents de prova que es considerin pertinents

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Sanció / arxiu de la denúncia

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Òrgan competent per a resoldre

Batlia