Recurs d'alçada cadastral

Revisió d'actes derivats de procediments administratius de caràcter no tributari (dret d'accés a dades cadastrals).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El valor cadastral és el registre d'identificació física, jurídica i econòmica de tots els béns immobles del país (és a dir, de totes les finques rústiques i urbanes)

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 / 2004, de 5 de març
  • Reial Decret Legislatiu 1 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Els documents que serveixin de base a la pretensió que s'exercita

Requisits

Sol.licitant al qual li han denegat l'accés a documents en els quals constin dades que consten en el Cadastre

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Sol.licitant al qual li han denegat l'accés a documents en els quals constin dades que consten en el Cadastre

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Recurs d'alçada cadastral

Organisme responsable

Cadastre

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge

Òrgan competent per a resoldre

Batlia