Contractes de concessions demanials (platges)

Té per objecte la utilització privativa dels béns de domini públic (explotació de zones turístiques).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
  • Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

La documentació dependrà del que marqui el plec.

Requisits

Complir plec de condicions

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Complir plec de condicions

Plaç màxim per a la notificació

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contracte de concessió demanial

Organisme responsable

Contractació i Compres

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local