Procediment de contractació negociada amb publicitat

Contractació per l'Administració d'algun servei, obra o subministrament, amb publicitat prèvia, en la que l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos dels ells.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En el procediment negociat serà necessari demanar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte Es seguirà el procediment de contractació negociat quan resulten irregulars o inacceptables les propostes econòmiques en els procediments obert, restringit o de diàleg competitiu, quan, en casos excepcionals, no es pugui determinar el preu global d'un contracte per les seves peculiaritats o risc que comporta, quan , per motius artístics o tècnics, el contracte només es pugui adjudicar a persona determinada, quan no es presenti cap dins el termini, quan, per imperiosa urgència no previsible ni imputable a l'òrgan de contractació, el contracte demani una ràpida execució, i quan aquest hagi estat declarat secret o reservat. Amb caràcter general, podrà recórrer al procediment negociat, a més, quan la quantia del contracte sigui inferior als 100.000 euros. D'altra banda, en els dos primers supòsits, l'òrgan de contractació ha de publicar un anunci previ de licitació. Igualment en el cas d'un contracte d'obres que tingui una finalitat d'investigació o perfeccionament, i un contracte de servei en què, per incorporar una prestació de caràcter intel lectual, no sigui possible definir amb precisió el seu objecte a l'efecte de convocar un procediment obert o restringit.

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
  • Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.
  • Ordre EHA 3875/2007, de 27 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir del dia 1 maig 2008

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpies compulsades del DNI i el NIF
Escriptura de constitució i modificació
Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF
Poder notarial per representar la persona física o jurídica davant l'Administració
Fotocòpia compulsada del DNI de l'apoderat o apoderats
Fotocòpia compulsada de l'alta i rebut de l'IAE
Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat de no estar sotmès a cap de les prohibicions de l'art. 49 LCSP
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social
Documents que acreditin la solvència econòmica, tècnica i financera del contractista
Fiança provisional, si s'escau

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades. Els empresaris han de tenir així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar a què es refereix l'art. 49 de la LCSP

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades. Els empresaris han de tenir així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar a què es refereix l'art. 49 de la LCSP

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat

Organisme responsable

Contractació i Compres

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ple