Procediment de contractació negociada sense publicitat

Contractació per l'Administració d'algun servei, obra o subministrament, sense publicitat prèvia, en la qual l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos dels ells.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En el procediment negociat serà necessari demanar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte Es seguirà el procediment de contractació negociat quan resulten irregulars o inacceptables les propostes econòmiques en els procediments obert, restringit o de diàleg competitiu, quan, en casos excepcionals, no es pugui determinar el preu global d'un contracte per les seves peculiaritats o risc que comporta, quan , per motius artístics o tècnics, el contracte només es pugui adjudicar a persona determinada, quan no s'ha presentat cap proposta dins del termini, quan, per imperiosa urgència no previsible ni imputable a l'òrgan de contractació, el contracte demani una ràpida execució, i quan aquest hagi estat declarat secret o reservat. Amb caràcter general, podrà recórrer al procediment negociat, a més, quan la quantia del contracte sigui inferior als 100.000 euros. Es pot prescindir de la publicació de l'anunci quan s'acudeixi al procediment negociat per haver-se presentat ofertes irregulars o inacceptables en els procediments antecedents, sempre que en la negociació s'inclogui a tots els licitadors que en el procediment obert o restringit, o en el procediment de diàleg competitiu seguit amb anterioritat haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals exigits, i només a ells.

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
  • Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.
  • Ordre EHA 3875/2007, de 27 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir del dia 1 maig 2008

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpies compulsades del DNI i el NIF
Escriptura de constitució i modificació
Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF
Poder notarial per representar la persona física o jurídica davant l'Administració
Fotocòpia compulsada del DNI de l'apoderat o apoderats
Fotocòpia compulsada de l'alta i rebut de l'IAE
Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat de no estar sotmès a cap de les prohibicions de l'art. 49 LCSP
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social
Documents que acreditin la solvència econòmica, tècnica i financera del contractista
Fiança provisional, si s'escau

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades.

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades.

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat

Organisme responsable

Contractació i Compres

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ple