Llicència d'obertura i funcionament d'activitats permanents majors

Obtenir el permís d'obertura i funcionament d'una activitat en recinte tancat, obert oa l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai permanent en el temps, catalogades com a grans per la legislació, en virtut del que necessiten de major control i seguretat. Aquestes activitats necessiten projecte tècnic i control administratiu abans de la seva instal.lació i execució.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-Instància demanant la llicència d'obertura de l'activitat permanent major
-Certificat del tècnic director d'obra per duplicat exemplar, redactat conforme al títol V de l'annex II de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre, visat pel col.legi oficial corresponent.
-Document acreditatiu de pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, d'acord amb les quanties mínimes de la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre.
-Acreditació documental d'estar en possessió de les autoritzacions administratives sectorials pertinents per al funcionament de l'activitat.
• Autorització de posada en servei de la instal lació elèctrica
• Cèdula d'habitabilitat vigent
• Inscripció en el registre industrial (si escau)
• Autorització de la instal.lació de càmeres frigorífiques (si escau)
• Autorització prèvia de la Conselleria de turisme (si escau)
• Alta impost d'activitats econòmiques (si escau)
• Acta d'inspecció favorable emesa per OCA pels locals de pública concurrència indicat a la ITC-BT-28 del REBT (si escau)
• Autorització de la instal.lació de climatització (si escau)
• Autorització de la instal lació de gas (si escau)
• Autorització de funcionament sanitari (si escau)
• Inscripció del pla d'autoprotecció en el Registre General Autonòmic de Plans d'Autoprotecció (si escau)
• Informe favorable de la secció d'accessibilitat del Consell de Mallorca (si és el cas

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Plaç màxim per a la resolució

15 dies

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Plaç màxim per a la notificació

15 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'obertura

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia