Permís d'instal lació d'activitats permanents majors

Obtenir el permís d'instal lació d'una activitat en recinte tancat, obert oa l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai, permanent en el temps, catalogades com a grans per la legislació, en virtut de la qual cosa necessiten major control i seguretat. Aquestes activitats necessiten projecte tècnic i control administratiu abans de la seva instal.lació i execució.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

- Instància demanant el permís d'instal lació
-Si el sol.licitant és persona jurídica, adjuntar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i acreditació de la representació i DNI del sol.licitant o del seu representant.
-Quatre exemplars del projecte tècnic de l'activitat, visat pel col.legi oficial.
-Escriptura de propietat del local, contracte de lloguer, cessió etc.
-Fitxa ressenyada al títol IV de l'annex II de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre, subscrita pel tècnic competent i visat pel col legi professional corresponent amb la conformitat expressa de la persona titular de l'activitat.
-Llicències, autoritzacions i dictàmens previs, només en els supòsits indicats en els articles 65, 66 i 67 de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre.
-Fotocòpia de l'últim rebut de contribució urbana del local o número de referència cadastral (20 dígits).
-Justificant d'ingrés de la taxa a la Dipositaria Municipal.

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís d'instal lació activitats permanents majors

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia