Autorització d'instal lació d'activitats permanents innòcues

Obtenir l'autorització per la instal.lació d'una activitat en recinte tancat, obert oa l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai i permanent en el temps, catalogades com innòcues per la seva menor complexitat, i per això, la seva seguretat i control administratiu tindran un procediment més simple.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears
  • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i del seu exercici
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-Instància demanant l'activitat permanent innòcua.
Si el sol.licitant és persona jurídica, adjuntar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat, acreditació de la representació i DNI del sol.licitant o del seu representant.
-Escriptura de propietat del local, contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre document que acrediti de forma fefaent la seva disponibilitat.
-Declaració jurada o promesa de la persona promotora acreditativa del compliment de les normes de propietat horitzontal, o menció expressa de no aplicació.
-Acreditació de que l'activitat disposa de les autoritzacions sectorials, si s'escau.
-Acreditació signada pel tècnic competent, amb visat col.legiat, del compliment de les ordenances municipals, els reglaments i de la normativa urbanística i tècnica que sigui d'aplicació, amb indicació de les autoritzacions sectorials que hagin de ser presentades pel titular de l'activitat, Aquesta acreditació anirà acompanyada d'una succinta descripció de l'activitat que es pretén realitzar un plànol d'emplaçament, de planta i d'alçada, a escala no menor de 1:100, amb ubicació instal.lacions i de maquinària.
-Fotocòpia de l'últim rebut de contribució urbana del local o núm. De referència cadastral (20 dígits).
-Document acreditatiu de la pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament. (No exigible per a les activitats incloses en els apartats 1, 5 i 6 del títol III de l'annex I de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre).
-Cèdula d'habitabilitat vigent.
-Justificant d'ingrés de la taxa a la Dipositaria Municipal.

Requisits

Titular de l'activitat

Plaç màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Titular de l'activitat

Plaç màxim per a la notificació

15 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització d'instal lació

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia