Certificat d'inexistència d'infracció urbanística

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Determinar que l'immoble demanat no té incoat cap expedient per infracció urbanística.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Autoliquidació taxa
Referència cadastral (acreditada amb el darrer rebut de l'IBI o amb document cadastral)
Plànol de situació sobre la cartografia del pla general (plànol d'ordenació) amb indicació detallada de la direcció

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Control de la Disciplina Urbanística

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia