Declaració de ruïna

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Té com a objecte declarar en ruïna total o parcial un edifici o immoble, ordenant l'Administració la demolició o l'execució de les obres pertinents de rehabilitació i sanejament, segons escaigui.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La declaració de ruïna es produeix, quan el cost de les obres i / o, altres actuacions necessàries per a reposar un edifici, supera el límit del deure legal de conservació, o bé quan en edificis expressament declarats fora d'ordenació, es requereixin obres de seguretat i estabilitat La declaració de ruïna pot ser total o parcial

Llistat de normatives

  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica en la qual figurin les dades d'identificació del denunciant, les dades d'identificació de l'immoble (adreça, parcel la cadastral, finca registral), el motiu o motius en què es basa l'estat de ruïna
Relació de residents de l'immoble
Relació de titulars de drets reals de l'immoble (si n'hi ha)
Certificat expedit per tècnic competent que justifiqui: la causa de la sol licitud de ruïna, l'estat físic de l'immoble, que, en el moment de la petició, l'edificació reuneix bastants condicions de seguretat i habitabilitat que permetin als seus ocupants la seva permanència fins que es adopti l'acord que correspongui

Requisits

Ser propietari de l'immoble, inquilí o afectat per veïnatge

Plaç màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser propietari de l'immoble, inquilí o afectat per veïnatge

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Control de la Disciplina Urbanística

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia