Liquidació de plusvàlua

Té per objecte realitzar la liquidació de l'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Felanitx tramita la liquidació dels seus tributs municipals a través d'un conveni amb ATIB. El subjecte passiu serà el donant, en cas de donacions, i el venedor, en cas d'una transmissió inter vivos. L'impost s'ha de pagar en el termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la data de transmissió (generalment de l'escriptura pública), o bé en el termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la mort del causant, en el cas d'herències.

Llistat de normatives

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
  • Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de Felanitx
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Còpia de l'escriptura del bé immoble
Còpia del rebut de l'IBI
Fotocòpia del DNI o NIF

Requisits

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Organisme responsable

Tresoreria i Gestió Econòmica i Tributària

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local