Llicència d'animals potencialment perillosos

Obtenir la llicència per a la tinença d'un animal considerat potencialment perillós, la compatible amb la seguretat de les persones i béns, així com d'altres animals.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Es consideren, en general, animals potencialment perillosos els gossos que, per la seva tipologia racial, el seu caràcter agressiu o la seva potència de mandíbula, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a persones i altres animals, així com de causar danys en els béns públics i privats La llicència s'ha d'actualitzar anualment, no s'ha de tornar a demanar la inscripció en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos quan actualitzeu la llicència

Llistat de normatives

  • Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i aplicació de la Llei 1 / 1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen al'entorn humà
  • Llei 1 / 92, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen al'entorn humà
  • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos
  • Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud de llicència
DNI
Certificat d'antecedents penals
Certificat de la Comunitat Autònoma en què consti que l'animal no ha estat objecte de confiscació, decomís, etc., Per haver comès les infraccions descrites en l'art. 13.3 de la Llei 50/1999
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica expedit per un centre autoritzat
Document acreditatiu del nombre de xip de l'animal
Assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 120.000 €
Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal
Certificat d'esterilització de l'animal, si és el cas

Requisits

Ser major d'edat i no estar incapacitat per a la tinença d'animals perillosos No haver estat condemnat per delictes com homicidi, lesions, tortures, delictes contra la integritat moral o la salut pública, narcotràfic, ...

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser major d'edat i no estar incapacitat per a la tinença d'animals perillosos No haver estat condemnat per delictes com homicidi, lesions, tortures, delictes contra la integritat moral o la salut pública, narcotràfic, ...

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

llicència d'animals perillosos

Organisme responsable

Registre General

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Animals

Òrgan competent per a resoldre

Batlia