Llicència d'obres en via pública (electrificació, telefonia, aigua potable, clavegueram, etc.)

Té per objecte autoritzar una llicència d'obres a la via pública, exemples com cablejats, claveguerams, electrificacions etc.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques del municipi de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Memòria descriptiva
Pressupost
Ubicació

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència obra en via pública

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Urbanisme, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia