Modificació i aprovació de la plantilla

Elaboració de la planificació de Recursos Humans per l'Ajuntament per a cada exercici.

Destinataris

Administració

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Cada any s'aprova la plantilla de l'any següent juntament amb els pressupostos, per la qual cosa és necessari incrementar o disminuir els mateixos amb la nova dotació de places

Llistat de normatives

  • Llei 3 / 2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB
  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Llei 7 / 2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l '
  • Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Cap

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

15 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Revisió de la plantilla

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Ple