Pagament de tributs municipals en període voluntari

Té per objecte fer efectiu els pagaments en concepte de tributs municipals de venciment periòdic i notificació col.lectiva en els termes establerts per l'Ajuntament, a càrrec de les persones incloses en els padrons fiscals corresponents (IVTM, IBI, Urbana, Rústica, IAE).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Felanitx tramita la liquidació dels seus tributs municipals a través d'un conveni amb ATIB. El pagament voluntari de tributs municipals es podrà efectuar: -Presencialment, en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit, a l'oficina de cobrament de Felanitx oa qualsevol altra oficina de l'ATIB. -Mitjançant avís de pagament en qualsevol de les entitats col laboradores (Sa Nostra, Banca March, Caixa de Balears, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Banc 'La Caixa', La Caixa, Colonya, Caixa de Pollença i Caixa Rural de Balears. -Mitjançant xec conformat i nominatiu a favor de l'ATIB. -Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col laboradores

Llistat de normatives

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Rebut de l'any anterior
DNI / Passaport

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Organisme responsable

Tresoreria i Gestió Econòmica i Tributària

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia