Expedient de protecció de la legalitat urbanística

Imposició, en cas d'existir infracció urbanística, d'una multa econòmica proporcional a la gravetat de la infracció comesa, resolució d'ordre de demolició, o bé, restabliment de la legalitat, segons que correspongui, per l'Administració.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Es pot iniciar també per denúncia d'un particular, encara que en tot cas és l'informe del zelador municipal el que dóna peu a l'inici del procediment. Arran de la denúncia, l'Administració emet un requeriment de legalització i suspensió d'obres al suposat infractor, la data dóna inici al termini d'1 any per resoldre

Llistat de normatives

  • Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora (BOIB 21, de 17 de febrer de 1994)
  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació
  • Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per al'exercici de la potestat sancionadora

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Denúncia escrita

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

1 any

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient de protecció urbanística

Organisme responsable

Control de la Disciplina Urbanística

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia