Expedient de protecció de la legalitat urbanística

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Imposició, en cas d'existir infracció urbanística, d'una multa econòmica proporcional a la gravetat de la infracció comesa, resolució d'ordre de demolició, o bé, restabliment de la legalitat, segons que correspongui, per l'Administració.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Es pot iniciar també per denúncia d'un particular, encara que en tot cas és l'informe del zelador municipal el que dóna peu a l'inici del procediment. Arran de la denúncia, l'Administració emet un requeriment de legalització i suspensió d'obres al suposat infractor, la data dóna inici al termini d'1 any per resoldre

Llistat de normatives

  • Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora (BOIB 21, de 17 de febrer de 1994)
  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació
  • Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per al'exercici de la potestat sancionadora

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Denúncia escrita

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

1 any

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Control de la Disciplina Urbanística

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia