Processos de selecció de personal

Selecció del personal municipal (funcionaris de carrera i personal laboral fix).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Titulació acadèmica
DNI o document acreditatiu de la identitat

Requisits

Estar en possessió de la titulació acadèmica requerida, en cada cas

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Estar en possessió de la titulació acadèmica requerida, en cada cas

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Selecció de personal

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia