Sol.licitud de senyalització i control de l'ocupació de la via pública per activitats diverses (obres no)

Té per objecte obtenir un control de la Policia Local o una senyalització viària de l'ocupació de part de la via pública.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Aquesta sol.licitud només podrà presentar una vegada obtinguda la llicència d'ocupació de via pública. En cas que es necessiti senyalització viària per a l'ocupació de la via pública, l'interessat haurà d'abonar el cost de la senyalització, llevat que es tracti de casos d'ocupació de la via pública per raons socials, veïnals, de festes ..., en aquest cas, s'estarà exempt de la taxa

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica

Requisits

En cas de tractar-se d'una ocupació de la via pública per raó d'obres, ser el titular de la llicència (tant d'obres com d'ocupació de la via pública), en la resta de casos, cap

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

En cas de tractar-se d'una ocupació de la via pública per raó d'obres, ser el titular de la llicència (tant d'obres com d'ocupació de la via pública), en la resta de casos, cap

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Senyalització i control de la via pública de la zona sol.licitada

Organisme responsable

Policia Local

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Consum, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia