Servei de menjador a domicili

Té per objecte rebre el menjar elaborat en el domicili de la persona dependent en qüestió.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La referència a persones dependents no coincideix amb el significat del terme en funció del concepte definit en la Llei de Dependència. L'empresa que presta el servei cobra un preu públic

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 4 / 2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears
  • Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula el servei d'ajuda a domicili
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Informe social a elaborar pel treballador social
Certificat mèdic

Requisits

Empadronament en el municipi Majors de 65 anys d'edat amb dificultats en l'autonomia personal o persones sense limitació d'edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial que afecti la seva autonomia personal Aquestes limitacions en l'autonomia personal han d'estar relacionades amb la impossibilitat de preparar menjar

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Empadronament en el municipi Majors de 65 anys d'edat amb dificultats en l'autonomia personal o persones sense limitació d'edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial que afecti la seva autonomia personal Aquestes limitacions en l'autonomia personal han d'estar relacionades amb la impossibilitat de preparar menjar

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Servei de menjador a domicili

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions , Majors, Serveis socials