Permís d'instal lació d'activitats permanents menors

Obtenir el permís d'instal lació d'una activitat en recinte tancat, obert oa l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai i permanent en el temps, catalogades com a menors per la legislació.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-Instància demanant la llicència d'obertura de l'activitat permanent menor
-Projecte tècnic corresponent del realment executat, per duplicat exemplar, redactat conforme al Títol I de l'annex II de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre, visat pel Col.legi Oficial corresponent.
-Certificat del tècnic director d'obra per duplicat exemplar, redactat conforme al títol V de l'annex II de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre, visat pel col.legi oficial corresponent.
-Document acreditatiu de pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, d'acord amb les quanties mínimes de la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre.
-Acreditació documental d'estar en possessió de les autoritzacions administratives sectorials pertinents per al funcionament de l'activitat.
• Autorització de posada en servei de la instal lació elèctrica
• Acta d'inspecció favorable emesa per OCA pels locals de pública concurrència indicat a la ITC-BT-28 del REBT (si escau)
• Autorització de la instal.lació de climatització (si escau)
• Autorització de la instal lació de gas (si escau)
• Autorització de funcionament sanitari (si escau)
• Inscripció del pla d'autoprotecció en el Registre General Autonòmic de Plans d'Autoprotecció (si escau)
-Cèdula d'habitabilitat vigent.
-Justificant d'ingrés de l'impost a la Dipositaria Municipal.

Requisits

Titular actual de permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Titular actual de permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís d'instal lació

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia