Procediment de contractació obert (criteri únic o diversos criteris)

L'Administració inicia un procediment per a la contractació d'obres, serveis o subministraments públics sense possibilitat de negociar les condicions amb cap licitador, de manera que haurà d'adjudicar el contracte a aquell que presenti l'oferta més avantatjosa, en els termes del plec administratiu.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Es regulen diferents terminis de presentació de sol.licituds: en el cas de contractes sotmesos a regulació harmonitzada, almenys 52 dies des de la data d'enviament de l'anunci a la Comissió Europea, en cas de contractes d'obres i de concessió d'obra pública, el termini serà d'almenys 26 dies des de la data de publicació de l'anunci, en els altres casos, serà de com a mínim 15 dies des de la data de publicació. Els terminis de resolució també poden ser diversos. Si l'únic criteri d'adjudicació és el preu, l'adjudicació provisional s'ha de fer en el termini màxim de 15 dies, a comptar des del següent al d'obertura de les proposicions (que té, al seu torn, un termini màxim d'un mes, comptar de l'endemà de l'expiració del termini de presentació d'ofertes). Si hi ha diversos criteris d'adjudicació, el termini màxim per efectuar l'adjudicació provisional serà de dos mesos a comptar de l'obertura de les proposicions (que tindrà idèntic termini màxim, al seu torn, que l'indicat anteriorment).

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
  • Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.
  • Ordre EHA 3875/2007, de 27 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir del dia 1 maig 2008

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Classificació empresarial, si s'escau
Acreditació de la solvència tècnica i professional: relació dels principals serveis del mateix tipus realitzats en els últims tres anys i indicació del personal participant, descripció de les instal lacions tècniques, de les mesures emprades per a garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i investigació de l'empresa; control efectuat per l'òrgan de contractació o, en nom d'aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l'Estat en què estigui establert l'empresari, sempre que hi hagi acord de l'esmentat organisme, en cas de prestació de serveis o subministraments complexos; titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte així com descripció de la plantilla mitjana anual de l'empresa i rellevància del personal directiu en els últims 3 anys; indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar en executar el contracte, si s'escau, indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de subcontractar, mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, en cas de contractes de subministraments, certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, en cas de contractes de subministraments, documentació acreditativa de la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l'execució dels treballs, en cas de contractes de serveis

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades. Els empresaris han de tenir així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar a què es refereix l'art. 49 de la LCSP

Plaç màxim per a la resolució

Variable

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades. Els empresaris han de tenir així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar a què es refereix l'art. 49 de la LCSP

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació mitjançant procediment obert

Organisme responsable

Contractació i Compres

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ple