Convocatòria de comissió informativa

Té per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com al seguimientode la gestió de l'alcalde, la comissió de Govern i els regidors amb delegacions.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Tots els grups polítics integrants de l'Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests. La seva composició s'ha d'ajustar a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l'Ajuntament.

Llistat de normatives

  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o ho acordi el Ple.

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria comissió informativa

Organisme responsable

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia