Convocatòria Junta de Govern

Té per objecte convocar una Junta de Govern per part de l'Alcalde per tractar diferents temes del propi municipi i dels seus ciutadans.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Està integrada per l'Alcalde, que la presideix, i regidors nomenats lliurement per ell com a membres d'aquesta. El nombre de regidors membres, no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la corporació.

Llistat de normatives

  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Municipis amb població superior a 5.000 habitants, en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria Junta de Govern

Organisme responsable

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia