Convocatòria de Plens

Té per objecte controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals, aprovar les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressupost de l'Ajuntament. És competent per a triar i distituir l'alcalde.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Tots els grups polítics integrants de l'Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests. La seva composició s'ha d'ajustar a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l'Ajuntament. Hi ha tres tipus de sessions: -Ordinadias: un cop al mes -Extraordinàries: per decisió de l'Alcalde oa proposta de la quarta part del nombre legal de membres de l'Ajuntament. -Urgents: per a situacions excepcionals determinats pel Ple.

Llistat de normatives

  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria de Plens

Organisme responsable

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia