Certificat d'acords

Té per objecte certificar els acords tractats en les juntes de govern, plens o comissions informatives pel secretari de l'ajuntament fa mitjançant la fima d'un document.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificar un acord

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria