Sol.licitud d'ajornament i fraccionament de pagaments d'impostos en període voluntari o executiu

Té per objecte pagar deutes tributaris, es pot donar el cas que la situació econòmica financera d'una persona li impedeixi, de manera transitòria, pagar en els terminis legalment establerts. Per això, es pot demanar l'ajornament o fraccionament d'aquest pagament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica
Aval bancari (en cas de deutes superiors a 300 euros)
Fotocòpia de la cartilla bancària
DNI / Passaport

Requisits

Que el deute no sigui inferior a 300 euros, que no siguin quotes d'urbanització, ni multes de trànsit, ni deutes que siguin objecte d'ajornament o fraccionades anteriorment.

Plaç màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Que el deute no sigui inferior a 300 euros, que no siguin quotes d'urbanització, ni multes de trànsit, ni deutes que siguin objecte d'ajornament o fraccionades anteriorment.

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Ajornament o fraccionament del pagament

Organisme responsable

Recaptació

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia