Contractes de concessions d'Obra Pública

Contractes pels quals l'Administració concedent atorga a un concessionari la construcció i, eventualment, explotació, en un determinat termini, d'obres públiques o susceptibles d'explotació però necessàries per a la prestació de serveis públics de naturalesa econòmica o per al desenvolupament d'activitats econòmiques de interès general.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els adjudicataris provisionals han de prestar una garantia del 5% sobre l'import d'adjudicació del contracte, exclòs l'IVA. A més, l'Administració pot exigir a tots els que concorrin i presentin oferta de licitació la prestació d'una garantia provisional que no podrà excedir el 3% del pressupost del contracte. El contracte d'obra tindrà lloc a risc i ventura del contractista. Si el valor estimat del contracte de concessió d'obres públiques és igual o inferior a 4.845.000 euros, el contracte està sotmès a regulació harmonitzada

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
  • Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.
  • Ordre EHA 3875/2007, de 27 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir del dia 1 maig 2008

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Acreditació de la capacitat per contractar, mitjançant escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti
Acreditació de la no concurrència de prohibicions de contractar, mitjançant certificació administrativa o declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat
Classificació empresarial, si és el cas
Acreditació de la solvència tècnica i professional: relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants; declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en l'empresa , dels que aquesta disposi per al'execució de les obres, juntament amb els documents acreditatius corresponents, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar en executar el contracte, si s'escau, relació i titulació acadèmica del personal adscrit i el personal directiu, així com a plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys; declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent
Acreditació de la solvència econòmica i financera: informe d'institucions financeres o justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals; els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui o, en cas que l'empresari no estigui obligat a presentar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats, declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades. Els empresaris han de tenir així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar a què es refereix l'art. 49 de la LCSP

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades. Els empresaris han de tenir així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar a què es refereix l'art. 49 de la LCSP

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Concessió d'obra pública

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local