Ordre d'execució per motius de seguretat, salubritat i ornament públic

Procedir a l'execució d'una edificació per motius de salut i seguretat públiques.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora (BOIB 21, de 17 de febrer de 1994)
  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Denúncia escrita

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Execució urbanística

Organisme responsable

Control de la Disciplina Urbanística

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia