Expedient sancionador per infracció urbanística

Incoació d'un expedient sancionador municipal per causa d'alguna de les infraccions urbanístiques especificades en la Llei 10/1990 de la CAIB.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'expedient s'inicia per decret d'Alcaldia, a partir de la denúncia que dóna peu al procediment. La data del decret determina el termini d'1 any per a la resolució

Llistat de normatives

  • Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora (BOIB 21, de 17 de febrer de 1994)
  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Denúncia per escrit

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

1 any

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient sancionador

Organisme responsable

Control de la Disciplina Urbanística

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia